Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

Η στατική μελέτη μιας κατασκευής περιλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, που οδηγούν στην ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού ενός κτιριακού έργου.

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει την μαθηματική προσομοίωση της υπό ανέγερση κατασκευής , τη σύνταξη του τεύχους υπολογισμών της ανάλυσης, τη παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, πινάκων προμετρήσεων κλπ, που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και την εκτίμηση του κόστους κατασκευής.

Επιπλέον, πέραν της ανέγερσης νεόδμητης κατασκευής, στατική μελέτη πραγματοποιείται και για την προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή χωρίς πρόβλεψη.

Τι περιλαμβάνει μια Στατική Μελέτη:

1. Τεύχος Στατικών Υπολογισμών

Το τεύχος στατικών υπολογισμών περιλαμβάνει την τεχνική έκθεση με τα στοιχεία του έργου και τις παραμέτρους – παραδοχές σχεδιασμού του καθώς και τους αναλυτικούς στατικούς υπολογισμούς και την διαστασιολόγηση όλων των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού και της θεμελίωσης του.

2. Στατικά Σχέδια Φέροντος Οργανισμού της Κατασκευής

Τα στατικά σχέδια του φέροντος οργανισμού περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη του συστήματος θεμελίωσης και σχηματικές τομές.

3. Σχέδια Λεπτομερειών

Τα σχέδια λεπτομερειών παρουσιάζουν κατακόρυφες ή οριζόντιες τομές με σκοπό να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη μορφή, τις διαστάσεις και τον τρόπο οπλίσεως των διατομών ή τμημάτων φορέων προς αποφυγήν σφαλμάτων ή αμφιβολιών κατά την κατασκευή.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.