Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Μελέτες Στατικής Επάρκειας

Με τη μελέτη στατικής επάρκειας ελέγχουμε τη φέρουσα ικανότητα ενός υφιστάμενου νόμιμου ή αυθαίρετου κτιρίου.

Οι περιπτώσεις που χρειάζεται η μελέτη στατικής επάρκειας είναι οι παρακάτω:

– Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Κτιρίων – Κατασκευών
– Οικοδομική Άδεια σε υφιστάμενο κτίριο
– Μίσθωση επαγγελματικών και δημοσίων κτιρίων
– Αλλαγές χρήσης

Τι περιλαμβάνει η μελέτη στατικής επάρκειας:

  • Τεχνική έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών της υφιστάμενης κατασκευής.
  • Τεχνική έκθεση Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατασκευής.
  • Σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίαση ενδεχόμενων βλαβών του κτιρίου.
  • Σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίου του έργου για τα επίπεδα επιτελεστικότητας και του στόχου αποτίμησης.
  • Καθορισμός του στόχου αποτίμησης της εκπονηθείσας μελέτης στατικής επάρκειας με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου.
  • Προσομοίωση και ανάλυση του υφιστάμενου κτιρίου στον Η/Υ.
  • Τεχνική έκθεση της στατικής επάρκειας του κτιρίου σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.
  • Σε περίπτωση στατικής ανεπάρκειας του κτιρίου εντοπισμός των δομικών μελών που χρήζουν ενίσχυση.
  • Τεύχη αναλύσεων και ελέγχων όλων των δομικών μελών του υφιστάμενου κτιρίου.
  • Βεβαίωση Μηχανικού για το αποτέλεσμα της μελέτης στατικής επάρκειας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε έργο, ώστε να επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.

Oι μηχανικοί μας σας προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα το κόστος.

Στην CONFECT θα έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό, με άρτια γνώση του αντικειμένου

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των εργαζόμενων και των υλικών.

Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων μηχανημάτων για την ολοκλήρωση των έργων.